Fortrolighedspolitik


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algemene voorwaarden & Klantinformatie & Privacyverklaring conform de Algemene verordening gegevensbescherming
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Inhoudsopgave
-------------

A. Algemene voorwaarden & Klantinformatie
-----------------------------------------
1. Geldigheid
2. Sluiting Overeenkomst
3. Herroepingsrecht
4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
5. Leverings- en verzendvoorwaarden
6. Aansprakelijkheid voor gebreken
7. Toepasselijk, Bevoegde Rechter
8. Alternatieve geschillenbeslechting

B. Privacyverklaring conform de Algemene verordening gegevensbescherming
------------------------------------------------------------------------
1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
2. Contactopname
3. Gebruik van uw gegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven
4. Gegevensverwerking voor de afhandeling van bestellingen
5. Rechten van de betrokkene
6. Duur van de opslag van persoonsgegevens


-----------------------------------------
A. Algemene voorwaarden & Klantinformatie
-----------------------------------------

1) Geldigheid
1.1 Deze algemene voorwaarden van KRS Media UG (hierna "iKOOF") gelden voor alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna genoemd "klant") sluit met de verkoper betreffende de door de verkoper op het internethandelsplatform iKOOF (hierna genoemd "iKOOF") aangeboden goederen en/of diensten. De toepasselijkheid van door de klant gehanteerde eigen voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders overeengekomen.
1.2 Een consument in de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die rechtshandelingen verricht voor doeleinden die overwegend buiten de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf vallen. Een ondernemer in de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon of iedere personenvennootschap die een rechtshandeling aangaat in het kader van haar zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf.

2) Sluiting Overeenkomst
2.1 Indien de verkoper een artikel in het formaat "nu kopen" toont nodigt hij de klant uit tot het uitbrengen van een bindend aanbod. Sluiting van de overeenkomst komt tot stand wanneer de klant door aanklikken van de knop "nu kopen" het artikel bestelt en de verkoper de bestelling accepteert.
2.2 De verkoper kan de bestelling van de klant binnen 7 dagen aannemen,
als hij de klant een schriftelijke opdrachtbevestiging of een opdrachtbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) stuurt, waarbij het toegang hebben tot de opdrachtbevestiging van de klant doorslaggevend is, of
als hij de klant de bestelde artikelen levert, waarbij het toegang hebben tot de artikelen van de klant doorslaggevend is, of
als hij de klant na afgifte van deze bestelling om betaling verzoekt.
De verkoper stuurt de klant in elk geval een bevestiging van de bestelling toe met daarbij een aanleiding hoe de algemene voorwaarden via de functie 'Afdrukken’ gedownload en afgedrukt kunnen worden.
Als er meerdere van voorgenoemde alternatieven zijn, dan komt de overeenkomst tot stand, wanneer een van voorgenoemde alternatieven het eerst aan de orde is. Neemt de verkoper de bestelling van de klant niet aan binnen de genoemde termijn, dan geldt dit als afwijzing van de bestelling, met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn wilsverklaring.
2.3 De tekst van de overeenkomst wordt door de verkoper opgeslagen en na sluiten van de overeenkomst samen met de AVV en Klantinformatie in schriftelijke vorm (bijv. e-mail, fax of brief) toegezonden aan de klant.
2.4 Vóór totstandkoming van een bindende bestelling via het online bestelformulier van de verkoper op de website van iKOOF kan de klant zijn data te corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord en muis functies.
2.5 Als de klant als verbruiker optreedt, is er alleen een Nederlandstalige versie beschikbaar voor het afsluiten van de overeenkomst.

3) Herroepingsrecht
Consumenten hebben in beginsel een recht op herroeping. Meer informatie over het herroepingsrecht kan worden gevonden in de standaardinstructies voor herroeping van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden
4.1 De door de verkoper aangegeven prijzen zijn totaalprijzen en zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele afleverings- of verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijvingen separaat aangegeven.
4.2 De klant beschikt over verschillende betalingsmogelijkheden, die worden aangegeven op de website van de verkoper.
4.3 Wanneer de klant kiest voor vooruitbetaling als wijze van betaling, dient het bedrag onmiddellijk na afsluiting van de overeenkomst te worden voldaan.
4.4 Bij keuze voor de betalingsmethode 'PayPal’ verloopt de betaling via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg volgens de gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden ingezien via https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=nl_NL. Hiervoor wordt onder meer vereist dat de klant een PayPal-rekening opent of reeds beschikt over een PayPal-rekening.

5) Leverings- en verzendvoorwaarden
5.1 Voor zover niet iets anders is overeengekomen vindt de levering van goederen plaats via verzending aan het door de klant aangegeven afleveradres. Bepalend voor de afwikkeling van de transactie is het tijdens de bestelling aangegeven adres van levering. Bij keuze voor de betalingsmethode PayPal is echter het adres bepalend dat de klant tijdens de betaling bij PayPal aangeeft.
5.2 Als de transportonderneming de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper omdat aflevering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet geslaagde verzending. Dit geldt niet wanneer de klant geen verwijt treft ten aanzien van de mislukte bezorging of wanneer hij tijdelijk verhinderd was om de levering in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de levering binnen een redelijk geachte termijn heeft aangekondigd.
5.3 Om logistieke redenen is het helaas niet mogelijk om bestellingen zelf af te halen.

6) Aansprakelijkheid voor gebreken
In het algemeen zijn de wettelijke regelingen betreffende de aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing en in het bijzonder gelden er volgende bepalingen:
6.1 Voor klanten niet in het kader van een bedrijf of beroepsuitoefening (consumenten)
De consument moet het gebrek aan de gekochte zaak binnen twee maanden na ontdekking van de schade melden aan de verkoper.
De verjaringstermijn voor klachten inzake gebreken bedraagt twee jaar vanaf het melden van het gebrek.
6.2 Afgezien van de contractuele vorderingen tot schadevergoeding uit hoofde van de afdelingen 9 en 10 van titel 1 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bestaat er geen aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper in verband met gevolgschade of letselschade op grond van gebreken met betrekking tot de veiligheid van de gekochte zaak (BW 6:186, BW 7:24). Dit geldt niet
wanneer de verkoper het veiligheidsgebrek kende of behoorde te kennen;
wanneer de verkoper de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of;
indien het gebrek door schade aan een andere zaak zoals bedoeld in BW 6:190 vermogensschade van minder dan 500,- euro heeft veroorzaakt.

7) Toepasselijk, Bevoegde Rechter
7.1 Handelt de klant als consument zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken en de plaats van de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen op grond van deze overeenkomst richt zich naar de woonplaats van de klant.
7.2 Handelt de klant als ondernemer zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de verkoper zijn hoofdkantoor heeft met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken en de plaats van de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen op grond van deze overeenkomst richt zich naar de plaats van het hoofdkantoor van de verkoper.

8) Alternatieve geschillenbeslechting
8.1 De EU-Commissie stelt op internet onder de volgende link een platform beschikbaar voor de onlinebeslechting van geschillen: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen op grond van verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet, waarbij een consument betrokken is.
8.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.

------------------------------------------------------------------------
B. Privacyverklaring conform de Algemene verordening gegevensbescherming
------------------------------------------------------------------------

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
1.1 Wij zijn blij dat u onze iKOOF-website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.
1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is KRS Media UG, Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Deutschland, Fax: +49 (0) 32 223373694, E-Mail: krs.media.gmbh@gmail.com. De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

2) Contactopname
Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), dan worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens er bij gebruik van een contactformulier worden verzameld, blijkt uit het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het opnemen van contact en de daaraan gekoppelde technische administratie opgeslagen en gebruikt. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van uw verzoek overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Neemt u contact op om een overeenkomst te sluiten, dan is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Uw gegevens worden na het afsluiten van uw aanvraag gewist. Dit gebeurt wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende zaak definitief is geregeld en op voorwaarde dat er geen wettelijke registratieverplichtingen van toepassing zijn.

3) Gebruik van uw gegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven
Indien u een geregistreerd iKOOF-lid bent en u meldt u aan voor onze e-mailnieuwsbrief, dan sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Met de aanmelding voor de nieuwsbrief neemt u ons automatisch op als 'opgeslagen verkoper' in uw instellingen van 'Mijn iKOOF'. U kunt de nieuwsbrief op elk moment weer opzeggen, indien u ons als opgeslagen verkoper verwijdert in uw instellingen op 'Mijn iKOOF'. Na verwerking van de afmelding zal uw e-mailadres onmiddellijk uit onze mailinglijst worden verwijderd, voor zover u niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden op verder gebruik van gegevens, dat wettelijk is toegestaan en waar wij u in deze verklaring over informeren.

4) Gegevensverwerking voor de afhandeling van bestellingen
4.1 De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst doorgegeven aan de met levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor levering van de goederen noodzakelijk is. Uw betalingsgegevens geven wij in het kader van de afwikkeling van betalingen door aan de daarmee belaste kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, informeren wij u hierover uitdrukkelijk in het onderstaande. De rechtsgrond voor het verstrekken van de gegevens is in dit geval artikel 6, lid 1, punt b), AVG.
4.2 Service Provider
- Amazon Fulfilment (FBA)
De bestellingen worden afgewikkeld via dienstverlener 'Amazon' (Amazon EU S.à r.l., 5, Rue Plaetis 2338, Luxemburg) in het kader van de 'verzending door Amazon' (= Fulfilment by Amazon). Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor het verwerken van uw online bestelling aan Amazon doorgegeven. Het doorsturen geschiedt conform artikel 6, lid 1, punt b), AVG en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van bestellingen. Details over de bescherming van persoonsgegevens bij Amazon en het privacybeleid van Amazon zijn via de volgende link te bekijken: http://www.amazon.De/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401
- Plentymarkets
De bestellingen worden afgewikkeld via dienstverlener 'plentymarkets' (plentymarkets GmbH, Bürgermeister-Brunner-Str. 15, 34117 Kassel). Naam, adres en eventueel andere persoonsgegevens worden conform artikel 6, lid 1, punt b), AVG uitsluitend voor het verwerken van uw online bestelling aan plentymarkets doorgegeven. Het doorgeven van uw gegevens vindt alleen plaats indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van uw bestelling. Details over de bescherming van persoonsgegevens bij plentymarkets en het privacybeleid van plentymarkets GmbH zijn op de website van plentymarkets (plentymarkets.eu) te bekijken.
4.3 Bij betaling met PayPal – koop met creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of, indien aangeboden, ’koop op rekening’ of ’termijnbetaling’ via PayPal als betaalwijzen – geven wij uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna ’PayPal’). Deze overdracht vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG en alleen indien dat voor verwerking van de betaling noodzakelijk is.
PayPal behoudt zich bij koop met creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of – indien aangeboden – ’koop op rekening’ of ’termijnbetaling’ via PayPal als betaalwijzen het recht voor een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren. Daartoe worden uw betalingsgegevens in voorkomend geval overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van het gerechtvaardigd belang van PayPal bij het vaststellen van uw solvabiliteit aan kredietbureaus doorgegeven. Het resultaat van de kredietanalyse met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling wordt door PayPal gebruikt voor beslissingen over de beschikbaarstelling van de respectieve betaalwijze. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogeheten scorewaarden) omvatten. Voor zover er scorewaarden in de kredietwaardigheidscontrole worden meegenomen, zijn deze berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedés. In de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Aanvullende informatie met betrekking tot gegevensbescherming, onder andere over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de privacyverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL
U kunt tegen deze verwerking van uw gegevens te allen tijde bezwaar maken door een bericht naar PayPal te sturen. Evenwel blijft aan PayPal in voorkomend geval het recht voorbehouden om uw persoonsgegevens te verwerken indien dat noodzakelijk is voor naleving van de contractuele bepalingen voor het verwerken van betalingen.

5) Rechten van de betrokkene
5.1 In de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u als betrokkene, ten opzichte van de voor de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijke, uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten), waarover wij u hieronder informeren:
- Recht van inzage overeenkomstig artikel 15, AVG;
- Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16, AVG;
- Recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17, AVG;
- Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18, AVG;
- Recht op kennisgeving overeenkomstig artikel 19, AVG;
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, AVG;
- Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG;
- Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77, AVG.
5.2 RECHT VAN BEZWAAR
WANNEER WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN ONS HOGERE GERECHTVAARDIGD BELANG VERWERKEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM, VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS MET GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST.
MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. HET BLIJFT ONS ECHTER VOORBEHOUDEN DOOR TE GAAN MET DE VERWERKING VAN GEGEVENS, WANNEER WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN DE BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN VAN DE BETROKKENE OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING.
WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING DOOR ONS WORDEN VERWERKT, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING. U KUNT UW RECHT VAN BEZWAAR ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN UITOEFENEN.
MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DEZE DOELEINDEN.

6) Duur van de opslag van persoonsgegevens
De duur van bewaring van persoonsgegevens wordt vastgesteld aan de hand van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bv. fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen). Na het verstrijken van de termijn worden de in aanmerking te nemen gegevens stelselmatig verwijderd, indien ze niet meer nodig zijn voor uitvoering of voorbereiding van een overeenkomst en wij geen gerechtvaardigd belang bij verlengde bewaring hebben.